DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỚI CẬP NHẬT


Stt
Mã đề tài

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì


ĐĂNG KÝ NCKH


Tên đề tài
Loại Đề tài Sáng kiến
Chủ nhiệm đề tài
Cán bộ phối hợp
Lĩnh vực
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Kinh phí thực hiện
Tài liệu đính kèm
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Đơn vị chủ quản
Thuộc chương trình

Nghiên cứu khoa học đã hoàn thành

ĐỀ TÀI ĐÃ NGHIỆM THU
Kho dữ liệu về gần 1.000 công trình nghiên cứu khoa học của EVN giúp đội ngũ các kỹ sư, các nhà khoa học, cán bộ công nhân viên ngành Điện tham khảo, nghiên cứu, ứng dụng và nắm bắt tình hình hoạt động khoa học của ngành.
SÁNG KIẾN ĐÃ CÔNG BỐ
Tập hợp các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hữu ích của các đơn vị trong EVN giúp CBCNV trong ngành tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác và ứng dụng có hiệu quả trong quá trình sản xuất và quản lý nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của EVN.